Průvodce výukovým programem

 1. Detail projektu
 2. Poděkování
 3. Úvodní strana projektu
 4. Levý navigační panel
 5. Práce s výukovým modulem
 6. Testové úlohy
 7. Úkoly pro samostatnou práci
 8. Závěrečné testy
 9. Uživatelský účet
 10. Technické údaje, rady a doporučení
 11. Kontakty

1. Detail projektu - http://is.e-gram.cz/projekty/projekt.php?id=1352

(1367P2006) ICT ve výuce reálií německy mluvících zemí

Realizátor projektu: Masarykova obchodní akademie, Jičín

Organizace podílející se na ověření přenositelnosti: VOŠ a SPŠ, Jičín

Rok: 2006
Téma: Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využitím ICT
Rozsah: působnost regionální
Okruh: C - využití ICT na středních a vyšších odborných školách
Cílová skupina: děti, žáci a studenti
Realizace projektu: projekt je jednoletý - 01.02.2006 - 31.12.2006
Výše poskytnuté dotace: 208 000 Kč

Anotace a cíle projektu

Cílem projektu je implementace ICT do výuky německého jazyka se zaměřením na reálie německy mluvících zemí. Vytvoření výukového programu pomůže uplatnit novou formu výuky s využitím ICT, zkvalitnit přípravu na výuku a vyučovací proces využíváním VSW. Kvalitní výuka cizích jazyků patří k prioritám školy i v souvislosti s členstvím ČR v EU. Realizace projektu umožní studentům nabytí informací o německy mluvících zemích netradičním způsobem a jejich ověření formou testů, zvýší motivaci a zájem o studium cizích jazyků i ICT, zkvalitní jejich jazykovou vybavenost. Výukový program přispěje ke zvýšené motivaci studentů, prohloubení jejich zájmu o studium cizích jazyků a zároveň i vědomí naší příslušnosti k EU. Netradiční formou získané informace o německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko) společně s bohatým obrazovým a mapovým materiálem přiblíží žákům nejen zeměpisné, historické a další poznatky, kulturu a tradice, ale zároveň i současný život uvedených zemí. Cílem je samozřejmě i zkvalitnění jazykové, především lexikální a fonetické vybavenosti žáků.

zpět

2. Poděkování

 • Paní Michaele Schöbel - za příjemný hlas, který propůjčila textům našeho projektu
 • Studentům 3.A2, 4.A2 a 4.B2 (školní rok 2006/07) MOA, Jičín - za spolupráci při tvorbě a testování projektu v hodinách německého jazyka
 • Paní Mgr. Mileně Jarošové - za ověřování našeho projektu se studenty VOŠ a SPŠ, Jičín
 • MŠMT České republiky - za finanční podporu, s jejíž pomocí byla vybavena jazyková učebna moderní výpočetní technikou

zpět

3. Úvodní strana projektu

Úvodní strana projektu nabízí mapu německy mluvících zemí, oficiální názvy těchto zemí, státní vlajky a státní znaky. Kliknutím na vybranou zemi na mapě nebo na název státu se zobrazí nabídka výukového materiálu této země.

V horním navigačním panelu úvodní strany jsou umístěny odkazy na naši školu, informace o projektu, odkaz na e-gram, aktuální informace a informace pro uživatele, přihlášení.

V dolní části úvodní i každé další webové stránky najdeme odkazy na zdroj obsahu textů a slovník (Seznam.cz), který mohou žáci při výuce používat.

V našem projektu jsme čerpali informace převážně z německé encyklopedie Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite

zpět

4. Levý navigační panel

zpět

5. Práce s výukovým modulem


Kliknutím na zvolenou jednotku se v levém navigační panelu zobrazí výukový text. Většina textů projektu je ozvučena:

Stránka s textem nabízí i další odkazy, které slouží k rozšíření daného tematického celku, doplnění dalších informací, rovněž odkazy na zdroj zpracovaných informací.

Žáci se seznamují s učivem čtením a zároveň poslechem textu, vyhledávají další informace, obrazový a mapový materiál pomocí odkazů na zobrazené stránce a v levém navigačním panelu, který je k dispozici pro práci s výukovým modulem v rámci každé země.

Získané znalosti si žáci ověřují pomocí testových úloh. Odkazy na ně jsou umístěny vždy pod textem a zároveň v levém navigačním panelu:

zpět

6. Testové úlohy

Testové úlohy slouží k nácviku, osvojení a ověření získaných znalostí žákem. Žáci si tedy sami ověřují získané znalosti. Jedná se o úlohy uzavřené, s okamžitou zpětnou vazbou. Po odeslání hotové úlohy se zobrazí výsledek testu s % úspěšností. Testy je možné opakovat, znalosti zdokonalovat.

A. Úlohy s výběrem možností


Výsledek testu - hodnocení


B. Doplňování chybějících slov do textu


Výsledek testu - hodnocení


Chybné a chybějící odpovědi se zobrazují červeně, správné černě tučně.

Výše uvedené testové úlohy vedou žáky postupně k závěrečnému testu na konci tematického celku každé země. Závěrečný test je klasifikován a je přístupný pouze v uživatelském účtu.

zpět

7. Úkoly pro samostatnou práci

K vybraným výukovým jednotkám jsou zadány úkoly pro samostatnou školní nebo domácí práci, např.:

 • vyhledávání a doplňování informací k danému tématu
 • kopírování obrázků do Wordu a doplňování požadovaných informací
 • vyhledávání zadaných objektů na mapě nebo v plánku města

Ukázka úkolů před zájezdem do Drážďan, kterého se zúčastnili žáci, podílející se na testování projektu. Úkoly zpracovávali do pracovních listů, které jsou na této stránce k dispozici ke stažení:


zpět

8. Závěrečné testy

Po zvládnutí učiva dané země jsou znalosti žáků ověřovány závěrečnými testy, které jsou klasifikovány. Tyto testy nejsou na stránkách dostupné, jsou zadávány přes uživatelský účet a časově nastaveny na příslušnou vyučovací hodinu. Jedná se o test s výběrem odpovědí a test obrázkový, rovněž s výběrem možností.

Obrázkový test obsahuje slepé mapky a fotografie pamětihodností.


Na stránce, kde se žákům test zobrazí, není samozřejmě odkaz na slovník. Test může být odeslán jen jednou, pokud někdo přejde během testu na jinou stránku (chce např. najít informace, které nezná), k testu se již bohužel nedostane. Žáci jsou na tuto skutečnost upozorněni před spuštěním testu.Po odeslání testu se zobrazí % hodnocení a zároveň výsledný prospěch.

zpět

9. Uživatelský účet

Uživatelský účet se zobrazí po přihlášení - zadání jména a hesla:


Uživatelský účet učitele má následující funkce

 • zadávání úkolů žákům učitelem
 • nastavení a zadávání závěrečných testů
 • zobrazení výsledků těchto testů učiteli
 • přidání nového uživatele, případně celé skupiny


Uživatelský účet žáka umožňuje

 • vytvářet si vlastní slovníček neznámých výrazů
 • seznámit se se zadanými úkoly a termínem jejich splnění
 • zobrazení závěrečných testů a jejich klasifikace

zpět

1O. Technické údaje, rady a doporučení

O programu

 • stránky jsou psané v PHP kódu s vazbou na MySQL
 • z databáze se stahují data o uživateli, skupině, termíny testů, výsledky testů, zadané úkoly
 • přes databázi jsou řešené i slovníčky studentů, které si mohou vytvořit po přihlášení

Prohlížeč

 • optimalizováno pro rozlišení 1024x768 (klasický 17" monitor) a prohlížeč Mozilla Firefox i MSI Explorer
 • doporučujeme však používat Firefox (zdarma ke stažení na adrese http://firefox.czilla.cz/stahnout/)

Hlasové nahrávky

 • pořízeny a upraveny prostřednictvím programu GoldWave (shareware) - lze stáhnout zdarma na adrese http://www.slunecnice.cz/product/GoldWave/
 • pro optimální práci s výukovým programem doporučujeme nainstalovat QuickTime - program pro práci s multimediálními soubory (lze také stáhnout zdarma freeware na adrese http://www.slunecnice.cz/product/QuickTime-6/)
 • fungují i bez QuickTime - hlasové nahrávky se pak spustí v programu přidruženém pro tyto soubory (nejčastěji ve Windows Media Player) - zobrazí se nové okno, které částečně překrývá výukový obsah, možno minimalizovat a sledovat namluvený text

Uživatelský účet

 • rozlišujeme dvě základní varianty - student a učitel, podle potřeby je možné vytvořit další
 • liší se v přidělených právech na zobrazení jednotlivých možností v navigačním panelu (viz kapitola Uživatelský účet)

Napište nám

 • dotazy k programu, instalaci, zadávání dat zasílejte na adresu: peggy_lee@email.cz

zpět

11. Kontakty

Adresa školy:

Masarykova obchodní akademie, Jičín
ul. 17. listopadu 220
5O6 11 Jičín

Telefon: 493 532 515
E-mail: sekretariat@moa-jc.cz

Ředitel školy:

Ing. Jiří Tajč
Telefon: 493 532 515
E-mail: reditel@moa-jc.cz

Autorský tým

Výukový program:

Mgr. Lea Petrgálová: peggy_lee@email.cz

Výukový obsah:

PaedDr. Václava Petrgálová: vaclava.petrgalova@seznam.cz

Mgr. Stanislava Dubská: stanislava.dubska@seznam.cz

zpět